Κοινοί όροι

Ελάχιστη τιμή προσφοράς
Τίτλος/Κινητή αξία
Οψιόν at-the-money
Προσφορά
Δυαδικά δικαιώματα (Ψηφιακά δικαιώματα/FRO)
Δικαίωμα αγοράς
Προϊόντα
Τιμή λήξης
Χρόνος λήξης
Eντός χρηματιστηριακής τιμής (ITM)
Δείκτες
Μέση αγοραία τιμή
Δικαίωμα (οψιόν)
Eκτός χρηματιστηριακής τιμής (ΟTM)
Δικαίωμα πώλησης
Μετοχές

Trading Binary Options on margin carries a high level of risk. Click here to read full risk warning.